O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Mazowieckie Centrum Aktywizacji
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwie
Numer i nazwa Działania: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Okres realizacji projektu:  01-06-2021do 31-05-2023
Obszar realizacji projektu: Województwo Mazowieckie
Wartość Projektu wynosi:  2 064 784,98
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 651 827,98  

Główny cel projektu

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest aktywna integracja, w okresie od 01.06.2021r. do 31.05.2023r., 170 osób (102 Kobiet i 68 Mężczyzn) w tym 26 osób z niepełnosprawnościami (ON) (16K, 10M) w wieku 18 lat i więcej zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego, w gminach poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego (zgodnie z załącznikiem nr 9 Regulaminu Konkursu-lista gmin w załączniku w zakładce „dokumenty do pobrania”), a tym samym zwiększenie ich aktywności społecznej i zawodowej. Cel ten zostanie osiągnięty przez cele szczegółowe (cząstkowe) m.in.:  

 • zidentyfikowanie potrzeb oraz potencjału Uczestnika Projektu(UP), zaplanowanie form wsparcia mających na celu wyprowadzenie danej osoby z ubóstwa lub wykluczenia społecznego,
 • wzmocnienie potrzeby zmiany Uczestnika Projektu(UP) i umiejętności aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • wsparcie w rozwiązaniu problemów prawnych i zdrowotnych,
 • zaplanowanie rozwoju zawodowego Uczestnika Projektu (UP) i pomoc w doborze odpowiedniego zawodu, wyszukanie ofert pracy,
 • nabycie/podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji Uczestnika Projektu (UP) poprzez zrealizowane kursy zawodowe,
 • umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez zrealizowane staże.   

Planowane efekty projektu

Wskaźniki efektywności społecznej:  

 • odsetek osób z niepełnosprawnością, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) - wartość docelowa 34%,
 • odsetek osób z niepełnosprawnością, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej - wartość docelowa 12%,
 • odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) - wartość docelowa 34%,
 • odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej - wartość docelowa 25%.   

Do projektu zapraszamy

170 osób ( 102 Kobiet i 68 Mężczyzn) w tym 26 osób niepełnosprawnych (16K, 10M), które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Należy spełnić 3 kryterium:  

 • zamieszkiwać w jednej z gmin poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego (wg załącznika na stronie)
 • być osobą niepracującą: (bezrobotni lub bierni zawodowo)
 • być osobą i/lub pochodzić z rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,   

Tj.

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w artykule 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby, o których mowa w artykule 1 ustęp 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • osoby z niepełnosprawnością - członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności, w formie dozoru elektronicznego.  

Szczególne wsparcie w ramach projektu zaplanowano dla kobiet oraz osób niepełnosprawnych, jako grup szczególnie defaworyzowanych na rynku pracy, a tym samym zagrożonych trwałym wykluczeniem społecznym. Nie przewidziano udziału w projekcie osób odbywających karę pozbawienia wolności. 

Zadania przewidziane w projekcie

 1. STWORZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI - identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (indywidualne sesje z doradcą zawodowym oraz z psychologiem)
 2. ZAPEWNIENIE USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM (indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupowe poradnictwo psychospołeczne z psychologiem)
 3. REALIZACJA USŁUG WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJE (indywidualne doradztwo prawne i/lub zdrowotne)
 4. ZAPEWNIENIE USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM (indywidualne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy)
 5. SZKOLENIA ZAWODOWE
 6. Trzymiesięczne STAŻE ZAWODOWE dla 21% uczestników projektu   

Formy wsparcia

1.

STWORZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI - identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika

Dla każdego uczestnika przewidziano:  

 • Indywidualne sesje z doradcą zawodowym - wywiad i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR)-dla każdego Uczestnika Projekty 3 godz. , umożliwiający pozyskanie informacji na temat sytuacji życiowej i społeczno-zawodowej, barier w reintegracji oraz predyspozycji Uczestnika Projektu(UP).
 • Indywidualne sesje z psychologiem - wywiad i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR)- dla każdego Uczestnika Projektu 3 godz., zawierającej zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia oraz plan w zakresie aktywności podejmowanych przez Uczestnika Projektu(UP) w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia.   

2.

ZAPEWNIENIE USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM

Uczestnicy Projektu będą mieć zapewnione indywidualne poradnictwo psychologiczne dla każdego uczestnika po 4 godz. , którego celem jest wzmacnianie potrzeby zmiany u Uczestnika Projektu(UP) i stymulowanie go do jej samodzielnego dokonywania w oparciu o posiadane zasoby. Przewidziano również grupowe  poradnictwo psychospołeczne dla każdego uczestnika po 4 godz. , które zakłada wzmocnienie umiejętności aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie, określenie predyspozycji osobistych prowadzących do reintegracji zawodowej.   

3.

REALIZACJA USŁUG WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJE

W ramach projektu Uczestnicy mają zapewnione indywidualne doradztwo prawne i/lub zdrowotne.   

 • Celem doradztwa prawnego dla każdego uczestnika po 4 godz. będzie udzielenie Uczestnikom Projektu(UP) porad prawnych dotyczących prawa pracy, cywilnego i rodzinnego, informowaniu o możliwości korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej i innych rozwiązań ustawowych.
 • Celem doradztwa zdrowotnego będzie uzyskanie wiedzy i narzędzi, które przyczynią się do złagodzenia lub wyeliminowania barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie oraz powodujących oddalanie od rynku pracy. Uczestnicy Projektu(UP) będą mieli możliwość uzyskania porad m.in. w zakresie możliwości rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ON), programów psychoterapii i terapeutycznych dla osób uzależnionych, czy sposobów pozyskania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.      

4.

ZAPEWNIENIE USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Dla każdego uczestnika przewidziano kompleksowe pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika po 4 godz, którego celem jest najtrafniejszy i świadomy dobór odpowiedniego zawodu dla Uczestnika Projektu (UP) w oparciu o ich kwalifikacje i kompetencje oraz oczekiwania pracodawców. Indywidualne spotkania z doradcą przygotują Uczestników do radzenia sobie w środowisku pracy, wskaże możliwe sposoby rozwoju i podejmowania aktywności w kierunku branż z przyszłością w regionie i zawodów deficytowych.   

5.

Szkolenia zawodowe

Uczestnicy Projektu wezmą udział w szkoleniach/kursach służących nabyciu lub podniesieniu kwalifikacji, kompetencji w zawodach deficytowych, spójnych z potrzebami rynku pracy.   

DOBRANY PRZEDMIOT WSPARCIA będzie zgodny ze:   

 • zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników projektu, potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy w oparciu o:
 • aktualny BAROMETR ZAWODÓW,
 • SKALĘ ZAINTERESOWANIA określonymi kompetencjami wśród potencjalnych pracodawców, - WSPÓŁPRACĘ z regionalnymi pracodawcami, przedstawicielami instytucji otaczających GD (m.in. GOPS/MOPS, PCPR, PUP).   

Program i harmonogram szkolenia uszczegółowione zostaną po spotkaniach z doradcą. Efektem kursów będzie nabycie kompetencji/kwalifikacji w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Certyfikacja będzie przebiegała po walidacji, a pozytywna decyzja będzie potwierdzeniem, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych będą zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy i uzyskanych kwalifikacji oraz potwierdzone rozpoznawalnym i uznawanym w danym środowisku, sektorze lub branży dokumentem  

6.

ZAPEWNIENIE USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM - staże

36 osób zostanie objęte wsparciem w postaci 3 miesięcznego stażu zawodowego zgodnego z nowymi kwalifikacjami/ kompetencjami, które zostały nabyte w trakcie szkolenia.   

Staże będą rekomendowane osobom, u których na podstawie IŚR zostanie zdiagnozowana największa potrzeba nabycia doświadczenia zawodowego. Staże w pierwszej kolejności kierowane będą do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności ze względu na brak doświadczenia zawodowego lub jego znaczące niedostosowanie do aktualnych potrzeb pracodawców.   

Staże wyposażą UP w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania konkretnego zawodu.   

Aktualności

24.12.2021
Rozeznanie rynku nr 1/MCA/LOG/2021 dotyczące kompleksowej realizacji kursu LOGISTYK/SPEDYTOR wraz z egzaminem zewnętrznym kwalifikacyjnym. Oferty należy składać do 29.12.2021.

Rozeznanie rynku - plik do pobrania
Załącznik nr 1 - formularz oferty - plik do pobrania

HARMONOGRAMY

Harmonogram - grupowe poradnictwo psychospołeczne - styczeń 2022 - plik do pobrania
Harmonogram indywidualne poradnictwo psychologiczne - styczeń - luty 2022 - plik do pobrania
Harmonogram kompleksowe pośrednictwo pracy - styczeń 2022 - plik do pobrania
Harmonogram Indywidualne poradnictwo zawodowe - styczeń 2022 - plik do pobrania
Harmonogram wsparcia - Indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym styczeń 2022 - plik do pobrania
Harmonogram szkolenia zawodowego LOGISTYK-SPEDYTOR - styczeń 2022 - plik do pobrania
Harmonogram wsparcia - Indywidualna sesja z Psychologiem - styczeń 2022 - plik do pobrania
Harmonogram wsparcia - Indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym grudzień 2021 - plik do pobrania
Harmonogram wsparcia - Indywidualna sesja z Psychologiem - grudzień 2021 - plik do pobrania

Rekrutacja

Etapy rekrutacji

Rekrutacja będzie powszechna, zgodna z zasadą równości płci i niedyskryminacji. Będzie prowadzona w sposób cykliczny - nabór kandydatów w okresie IX 2021 - XII 2022 w 10 turach ( śr. co 2 m-ce) po ok. 17 osób.  

Aktualne terminy naboru są podane w zakładce AKTUALNOŚCI

1.    Aplikacja za pomocą formularza zgłoszeniowego  oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych (zakładka – dokumenty do pobrania)
2.   Selekcja wstępna - weryfikacja kwalifikowalności na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych   

UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, wraz z wymaganym kompletem załączników.

3.   Selekcja zasadnicza - osobom, które zostaną zakwalifikowane do Projektu pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikowalności zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym:  

 • Kobiety (3 pkt);
 • Osoby niepełnosprawne (3 pkt);
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PO PŻ (2 pkt);
 • Osoby z wykształceniem nie wyższym niż ponadgimnazjalne (ISCED 3)  (1 pkt);
 • Długotrwale bezrobotni (1 pkt).  

Po etapie oceny punktowej zawarte zostaną Umowy uczestnictwa w projekcie. Zgłoszenia o zbyt niskiej liczbie punktów będą zamieszczane na LIŚCIE REZERWOWEJ i rozpatrywane w przypadku rezygnacji osoby z wyższą punktacją.   

Zgłoszenie

Aktualne terminy naboru są podane w zakładce AKTUALNOŚCI

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową lub mailową.  

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: 887-788-041. lub poprzez kontakt mailowy: mazowieckie.centrum@crse.org.pl  

Dokumenty do pobrania

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz dostarczenia do biura projektu kompletu wymaganych dokumentów:  

 • formularz rekrutacyjny
 • deklaracja uczestnictwa  

Oraz doręczenia:  

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - zaświadczenie z właściwej instytucji
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie z właściwej instytucji, lub zaświadczenie od kuratora;
 4. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty –zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii;
 5. osoby z niepełnosprawnością –w szczególności orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS i inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.). W przypadku pozostałych osób należących do ww. kategorii (np. osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi) weryfikacja następuje poprzez przedstawienie innego niż orzeczenie o niepełnosprawności dokumentu poświadczającego stan zdrowia (wydanego przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia),
 6. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością - dokument potwierdzający ww. sytuację  
 • zaświadczenie z ZUS o nieopłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego
 • kopia legitymacji rencisty  

Szczegóły w regulaminie 

O CRSE

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, która działa na rynku szkoleniowo-doradczym od 2000 roku, jest jedną z czołowych instytucji z obszaru Polski południowo-wschodniej w zakresie realizacji projektów szkoleniowych oraz pozyskiwania funduszy unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne. O profesjonalizmie stowarzyszenia świadczą setki zadowolonych klientów. CRSE jako jedne z nielicznych organizacji w kraju otrzymała nagrodę GOLDEN STAR bezpośrednio od Komisji Europejskiej w Brukseli za najwyższą jakość realizowanych działań szkoleniowo-doradczych. Główne obszary działalności CRSE to realizacja szkoleń, w tym głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii, realizacja usług doradczych dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, realizacja własnych projektów szkoleniowych.  

Efekty naszej pracy:  

 • przeszkoliliśmy ponad 10 000 osób,
 • zakończyliśmy z powodzeniem realizację kilkudziesięciu projektów szkoleniowych Unii Europejskiej (UE),
 • pozyskaliśmy dotacje szkoleniowe Unii Europejskiej (UE) dla Klientów i projekty własne na kwotę przekraczającą 100 000 000 PLN,
 • pozyskanie dotacji inwestycyjnych Unii Europejskiej (UE) dla Klientów indywidualnych na kwotę przekraczającą 95 000 000 PLN.  

Do naszych głównych celów działalności zaliczamy wspieranie przedsiębiorstw poprzez świadczenie na ich rzecz profesjonalnych usług, gwarantujących rozwój i umocnienie pozycji konkurencyjnej na krajowych i zagranicznych rynkach. Nasz zespół to doświadczeni i skuteczni fachowcy, którzy swoją wiedzą i rzetelnością przynoszą pełny sukces podejmowanym przedsięwzięciom.    

Kontakt

Biuro projektu

Ul. Grzecznarowskiego 2, I piętro pok. 1, 26-600 Radom   

tel. kom
+48 887 788 041

email:
mazowieckie.centrum@crse.org.pl 

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00