O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Mazowieckie Centrum Aktywizacji
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwie
Numer i nazwa Działania: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Okres realizacji projektu:  01-06-2021do 31-05-2023
Obszar realizacji projektu: Województwo Mazowieckie
Wartość Projektu wynosi:  2 064 784,98
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 651 827,98  

Główny cel projektu

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest aktywna integracja, w okresie od 01.06.2021r. do 31.05.2023r., 170 osób (102 Kobiet i 68 Mężczyzn) w tym 26 osób z niepełnosprawnościami (ON) (16K, 10M) w wieku 18 lat i więcej zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego, w gminach poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego (zgodnie z załącznikiem nr 9 Regulaminu Konkursu-lista gmin w załączniku w zakładce „dokumenty do pobrania”), a tym samym zwiększenie ich aktywności społecznej i zawodowej. Cel ten zostanie osiągnięty przez cele szczegółowe (cząstkowe) m.in.:  

 • zidentyfikowanie potrzeb oraz potencjału Uczestnika Projektu, zaplanowanie form wsparcia mających na celu wyprowadzenie danej osoby z ubóstwa lub wykluczenia społecznego,
 • wzmocnienie potrzeby zmiany Uczestnika Projektu i umiejętności aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • wsparcie w rozwiązaniu problemów prawnych i zdrowotnych,
 • zaplanowanie rozwoju zawodowego Uczestnika Projektu  i pomoc w doborze odpowiedniego zawodu, wyszukanie ofert pracy,
 • nabycie/podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji Uczestnika Projektu poprzez zrealizowane kursy zawodowe,
 • umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez zrealizowane staże.   

Planowane efekty projektu

Wskaźniki efektywności społecznej:  

 • odsetek osób z niepełnosprawnością, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) - wartość docelowa 34%,
 • odsetek osób z niepełnosprawnością, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej - wartość docelowa 12%,
 • odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) - wartość docelowa 34%,
 • odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej - wartość docelowa 25%.   

Do projektu zapraszamy

170 osób ( 102 Kobiet i 68 Mężczyzn) w tym 26 osób niepełnosprawnych (16K, 10M), które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Należy spełnić 4 kryteria:  

 • mieć ukończone 18 lat,
 • zamieszkiwać w jednej z gmin poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego (wg załącznika na stronie),
 • być osobą niepracującą: (bezrobotni lub bierni zawodowo),
 • być osobą i/lub pochodzić z rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,   

Tj.

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w artykule 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby, o których mowa w artykule 1 ustęp 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności, w formie dozoru elektronicznego;
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Szczególne wsparcie w ramach projektu zaplanowano dla kobiet oraz osób niepełnosprawnych, jako grup szczególnie defaworyzowanych na rynku pracy, a tym samym zagrożonych trwałym wykluczeniem społecznym. 

Zadania przewidziane w projekcie

 1. STWORZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI - identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (indywidualne sesje z doradcą zawodowym oraz z psychologiem)
 2. ZAPEWNIENIE USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM (indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupowe poradnictwo psychospołeczne z psychologiem)
 3. REALIZACJA USŁUG WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJE (indywidualne doradztwo prawne i/lub zdrowotne)
 4. ZAPEWNIENIE USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM (indywidualne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy)
 5. SZKOLENIA ZAWODOWE
 6. Trzymiesięczne STAŻE ZAWODOWE dla 21% uczestników projektu   

Formy wsparcia

1.

STWORZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI - identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestnika

Dla każdego Uczestnika przewidziano:  

 • Indywidualne sesje z doradcą zawodowym - wywiad i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) - po 3 godz. dla każdego Uczestnika Projektu,
 • Indywidualne sesje z psychologiem - wywiad i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) - po 3 godz. dla każdego Uczestnika Projektu.


 • Spotkania będą umożliwiać pozyskanie informacji na temat sytuacji życiowej i społeczno-zawodowej, barier w reintegracji oraz predyspozycji Uczestnika Projektu. W trakcie spotkań zostanie opracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji zawierająca zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia oraz plan w zakresie aktywności podejmowanych przez Uczestnika Projektu w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia.

2.

ZAPEWNIENIE USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM

Uczestnicy Projektu będą mieć zapewnione indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze 4 godz. na osobę. Celem spotkań będzie wzmacnianie potrzeby zmiany u Uczestnika Projektu i stymulowanie go do jej samodzielnego dokonywania w oparciu o posiadane zasoby. Ponadto dla każdego Uczestnika Projektu przewidziano udział w 4 godz. grupowym poradnictwie psychospołecznym, które będzie mieć za zadanie wzmocnienie umiejętności aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz określenie predyspozycji osobistych prowadzących do reintegracji zawodowej danej osoby.

3.

REALIZACJA USŁUG WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJE

W ramach projektu Uczestnicy będą mieć zapewnione indywidualne doradztwo prawne i/lub zdrowotne w wymiarze 4 godz./osobę.

 • Celem doradztwa prawnego będzie udzielenie Uczestnikom Projektu porad prawnych dotyczących prawa pracy, cywilnego i rodzinnego, informowaniu o możliwości korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej i innych rozwiązań ustawowych.
 • Celem doradztwa zdrowotnego będzie uzyskanie wiedzy i narzędzi, które przyczynią się do złagodzenia lub wyeliminowania barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie oraz powodujących oddalanie od rynku pracy. Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość uzyskania porad m.in. w zakresie możliwości rehabilitacji osób niepełnosprawnych, programów psychoterapii i terapeutycznych dla osób uzależnionych, czy sposobów pozyskania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

4.

ZAPEWNIENIE USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Dla każdego Uczestnika Projektu przewidziano indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 3 godz./osobę. Celem spotkań będzie przygotowanie Uczestników do radzenia sobie w środowisku pracy, wskazanie możliwych sposobów rozwoju i podejmowania aktywności w kierunku branż z przyszłością w regionie i zawodach deficytowych. Ponadto dla każdego Uczestnika Projektu zaplanowano kompleksowe pośrednictwo pracy w wymiarze 4 godz./osobę, którego celem będzie najtrafniejszy i świadomy dobór odpowiedniego zawodu dla danej osoby w oparciu o jej kwalifikacje i kompetencje oraz oczekiwania pracodawców.

5.

Szkolenia zawodowe

Uczestnicy Projektu wezmą udział w szkoleniach/kursach służących nabyciu lub podniesieniu kwalifikacji/kompetencji w zawodach deficytowych, spójnych z potrzebami rynku pracy. Tematyka szkolenia/kursu będzie ustalona podczas spotkania z doradcą zawodowym w ramach opracowania IŚR i będzie zgodna ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu oraz potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

Uczestnicy szkoleń zawodowych otrzymają:

 • stypendium szkoleniowe
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe

6.

ZAPEWNIENIE USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM - staże

36 osób zostanie objęte wsparciem w postaci 3 miesięcznego stażu zawodowego zgodnego z nowymi kwalifikacjami/ kompetencjami, które zostały nabyte w trakcie szkolenia.   

Staże będą rekomendowane osobom, u których na podstawie IŚR zostanie zdiagnozowana największa potrzeba nabycia doświadczenia zawodowego. Staże w pierwszej kolejności kierowane będą do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności ze względu na brak doświadczenia zawodowego lub jego znaczące niedostosowanie do aktualnych potrzeb pracodawców.   

Staże wyposażą UP w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania konkretnego zawodu.   

Aktualności

24.12.2021
Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku nr 1/MCA/LOG/2021 dotyczące kompleksowej realizacji kursu LOGISTYK/SPEDYTOR wraz z egzaminem zewnętrznym kwalifikacyjnym. Oferty należy składać do 29.12.2021.

Rozeznanie rynku - plik do pobrania
Załącznik nr 1 - formularz oferty - plik do pobrania

14.07.2021
Trwa nabór do projektu "Mazowieckie Centrum Aktywizacji

Zapraszamy wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie "Mazowieckie Centrum Aktywizacji".
Uczestnicy Projektu mogą liczyć na wsparcie w postaci:

 • opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
 • indywidualnych sesji z psychologiem,
 • grupowego poradnictwa psychospołecznego,
 • indywidualnego doradztwa prawnego i/lub zdrowotnego,
 • indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym,
 • kompleksowego pośrednictwa pracy,
 • szkolenia zawodowego,
 • 3 miesięcznego płatnego stażu zawodowego (dla części Uczestników Projektu).

 • Udział w projekcie jest bezpłatny.

  W projekcie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkują w województwie mazowieckim, w jednej z gmin poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego, które pozostają bez pracy i są osobami i/lub pochodzą z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szczegółowe informacje w zakładce O PROJEKCIE oraz REKRUTACJA.

  Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie w sposób ciągły do momentu zebrania wymaganej liczby osób.
  Komplet dokumentów rekrutacyjnych (patrz zakładka REKRUTACJA i DOKUMENTY DO POBRANIA) można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową lub mailowo.

  Szczegóły w Regulaminie. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt.

  HARMONOGRAMY

  Harmonogram staży zawodowych - grudzień 2022 - marzec 2023 - plik do pobrania
  Harmonogram - indywidualne spotkania z psychologiem - grudzień 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram szkolenia - pracownik robót wykończeniowych w budownictwie - marzec 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram - grupowe poradnictwo psychospołeczne - marzec 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram - indywidualne poradnictwo zawodowe - marzec 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram - indywidualne doradztwo zdrowotne - marzec 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram IŚR - indywidualne spotkanie z psychologiem - marzec 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram IŚR - indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym - marzec 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram - indywidualne spotkania z psychologiem - marzec 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram IŚR - indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym - luty 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram IŚR - indywidualne spotkania z psychologiem - luty 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram - indywidualne spotkania z psychologiem - luty 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram - indywidualne doradztwo prawne - luty 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram - indywidualne spotkania z psychologiem - styczeń 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram - pośrednictwo pracy - styczeń 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram - grupowe poradnictwo psychospołeczne - styczeń 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram - indywidualne poradnictwo zawodowe - styczeń 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram szkolenia - logistyk-spedytor - styczeń 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram IŚR - indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym - styczeń 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram IŚR - indywidualne spotkanie z psychologiem - styczeń 2021 - plik do pobrania
  Harmonogram IŚR - indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym - grudzień 2021 - plik do pobrania
  Harmonogram IŚR - indywidualne spotkanie z psychologiem - grudzień 2021 - plik do pobrania

  Rekrutacja

  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz dostarczenia do Biura projektu kompletu wymaganych dokumentów:

  • Formularz rekrutacyjny
  • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz dostarczenia do Biura projektu kompletu wymaganych dokumentów:

  • osoby bezrobotne zarejestrowane - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
  • osoby bezrobotne niezarejestrowane oraz osoby bierne zawodowo - zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poświadczające status osoby jako bezrobotnej lub biernej zawodowo (wniosek na druku ZUS US-7),
  • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej,
  • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - zaświadczenie z właściwej instytucji,
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie z właściwej instytucji lub kuratora o przezywaniu przez rodzinę trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii,
  • osoby z niepełnosprawnościąw szczególności orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS i inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.). W przypadku pozostałych osób należących do ww. kategorii (np. osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi) weryfikacja następuje poprzez przedstawienie innego niż orzeczenie o niepełnosprawności dokumentu poświadczającego stan zdrowia (wydanego przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia),
  • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością - dokument/y potwierdzające bycie członkiem rodziny sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością i nie pracującym ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - oświadczenie opiekuna lub zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia kandydata,
  • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” - zaświadczenie potwierdzające realizację indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności,
  • osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego - dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości lub zaświadczenie od kuratora lub zaświadczenie z zakładu karnego lub innej instytucji czy organizacji zajmującej się pracą z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności lub kopia postanowienia sądu,
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - zaświadczenie potwierdzające korzystanie z PO PŻ.


  Etapy rekrutacji

  1. Aplikacja za pomocą formularza zgłoszeniowego oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych (zakładka "Dokumenty do pobrania")
  2. Selekcja wstępna - weryfikacja kwalifikowalności na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych

  UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, wraz z wymaganym kompletem załączników. .

  3. Selekcja zasadnicza - osobom, które zostaną zakwalifikowane do Projektu pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikowalności zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym:

  • Kobiety (3 pkt);
  • Osoby niepełnosprawne (3 pkt);
  • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PO PŻ (2 pkt);
  • Osoby z wykształceniem nie wyższym niż ponadgimnazjalne (ISCED 3)  (1 pkt);
  • Długotrwale bezrobotni (1 pkt).  

  Po etapie oceny punktowej zawarte zostaną Umowy uczestnictwa w projekcie. Zgłoszenia o zbyt niskiej liczbie punktów będą zamieszczane na liście rezerwowej i rozpatrywane w przypadku rezygnacji osoby z wyższą punktacją.

  Szczegóły w Regulaminie projektu

  Zgłoszenie

  Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową lub mailową.  

  Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: 887-788-041. lub poprzez kontakt mailowy: mazowieckie.centrum@crse.org.pl  

  Dokumenty do pobrania

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - do pobrania
  Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu - do pobrania
  Załącznik 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie - do pobrania
  Załącznik 3 Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie - do pobrania
  Załącznik 4 Umowa uczestnictwa w Projekcie - do pobrania
  Załącznik 5 Zobowiązanie Uczestnika Projektu - do pobrania
  Załącznik 6 Oświadczenie Uczestnika Projektu (RODO) - do pobrania
  Załącznik 7 Wykaz gmin poniżej progu defaworyzacji - do pobrania

  O CRSE

  Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, która działa na rynku szkoleniowo-doradczym od 2000 roku, jest jedną z czołowych instytucji z obszaru Polski południowo-wschodniej w zakresie realizacji projektów szkoleniowych oraz pozyskiwania funduszy unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne. O profesjonalizmie stowarzyszenia świadczą setki zadowolonych klientów. CRSE jako jedne z nielicznych organizacji w kraju otrzymała nagrodę GOLDEN STAR bezpośrednio od Komisji Europejskiej w Brukseli za najwyższą jakość realizowanych działań szkoleniowo-doradczych. Główne obszary działalności CRSE to realizacja szkoleń, w tym głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii, realizacja usług doradczych dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, realizacja własnych projektów szkoleniowych.  

  Efekty naszej pracy:  

  • przeszkoliliśmy ponad 10 000 osób,
  • zakończyliśmy z powodzeniem realizację kilkudziesięciu projektów szkoleniowych Unii Europejskiej (UE),
  • pozyskaliśmy dotacje szkoleniowe Unii Europejskiej (UE) dla Klientów i projekty własne na kwotę przekraczającą 100 000 000 PLN,
  • pozyskanie dotacji inwestycyjnych Unii Europejskiej (UE) dla Klientów indywidualnych na kwotę przekraczającą 95 000 000 PLN.  

  Do naszych głównych celów działalności zaliczamy wspieranie przedsiębiorstw poprzez świadczenie na ich rzecz profesjonalnych usług, gwarantujących rozwój i umocnienie pozycji konkurencyjnej na krajowych i zagranicznych rynkach. Nasz zespół to doświadczeni i skuteczni fachowcy, którzy swoją wiedzą i rzetelnością przynoszą pełny sukces podejmowanym przedsięwzięciom.    

  Kontakt

  Biuro projektu

  Ul. Grzecznarowskiego 2, I piętro pok. 1, 26-600 Radom   

  tel. kom
  +48 887 788 041

  email:
  mazowieckie.centrum@crse.org.pl 

  Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00